Transports, excavacions, enderrocs, sacs i contenidors

 
-Excavacions per a edificacions i tot tipus de construccions, amb maquinària de diferents mides i capacitats.
-Rebaixos de tot tipus de solars.
-Excavacions per piscines, dipòsits, etc.
-Explanacions i anivellaments de parcel·les.
-Fonamentacions.
-Extracció de runes amb maquinària i camions, contenidors.
Cada feina necessita de la seva maquinària adequada, Transports Mateu disposa d’una àmplia gamma de màquines i camions de diferents mides al seu servei.
-Enderroquem cases, edificis, naus…seguint els procediments corresponents, plans de seguretat, estudi de l’edifici a enderrocar.
-Amb els enderrocs s’ha de tenir molta cura, és per això que segons quins enderrocs requereixen d’un treball parcialment manual, com per exemple el descalçament de bigues, separació d’edificis confrontants, i també ens preocupem del correcte desmuntatge de fibrociment.
-Tots aquets procediments són necessaris perquè es pugui realitzar un enderroc segur.
TRANSPORTS MATEU SL, realitza transport d'amiant seguint el Pla de Treball d'acord amb la normativa vigent i utilitzant els mitjans específics adequats.
Per tal de realitzar el transport, l'empresa disposa de les autoritzacions necessàries de l'agencia catalana de residus, per portar l'amiant fins a un gestor autoritzat.
Transport Mateu, sl, amb nº de transportista: T-975, autoritzat a realitzar transport de residus no perillosos del grup 1, 2, 3 i 4 i de residus perillosos del grup 14 i 18.
-Subministrem tot tipus d’àrids i sorres per paleteria, explanacions o anivellaments. Es poden subministrar amb sacs, camions bolquet i camions grapa.
-Subministrament de graves decoratives. Disposem d’una àmplia gamma de graves que es poden subministrar amb la quantitat i de la manera més adequada amb sacs, camions bolquet o camions grapa.
-Disposem de sacs d’àrids amb la retirada de runa inclosa.
-Disposem de sacs d’àrids amb la retirada de runa no inclosa.
Del reciclatge de materials de la construcció, obtenim diferents tipus d'àrids reciclats.
Transports Mateu disposa de 2 plantes de reciclatge i valorització de residus de la construcció:
Instal.lació situada a Girona capital amb n° de gestor: E-1581.15
Instal.lació situada a Vilablareix amb n° de gestor: E-1550.15
S'accepten residus derivats de la construcció, a nivell particular o professional.
Entrega de certificat d'abocament a planta autoritzada per l'Agencia de Residus de Catalunya.
-Construcció d’esculleres, rocalles, amb pedres de diferents mides.
-Subministrament de terres vegetals i terres adobades per jardins.
-Retirada de la poda vegetal amb sacs, contenidors, camions i camions grapa.
-Graves decoratives
-Excavació de piscines
-Disposem de sacs, contenidors (petits, mitjans i grans) i camions de diferents mides per a la retirada de runes.
-Les runes seran dipositades en abocadors autoritzats amb el corresponent certificat.
-Empresa autoritzada per l'Agència Catalana de Residus amb codi de transportista: T-975.97.
-Disposem de camions grua de diferents mides, i amb múltiples funcions depenent de la feina a realitzar, com per exemple cubilots per formigó, grapes per subministrament d’àrids i terres, pinces per palets, cistelles per la poda d’arbres o treballs d’altitut, transport de infraestructures, màquines, mòduls…
Desbrossem solars mitjançant la maquinària adequada i en retirem la brossa posteriorment.
Aquest hivern quan arribi el fred, li portem big-bags de llenya a casa seva...
Amb l'avantatge que la llenya li quedarà ben ordenada ocupant poc espai.
Li oferim la possibilitat de recollir la poda del seu jardí,mitjançant camions grapa de diferents allargades.
Per la seva comoditat també li oferim la recollida de sacs plens de restes vegetals, fulles, gespa i brossa petita.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres i li buscarem la millor solució.
 
Portales DrupalPortals Comerç Local